Het Kröller-Müller Museum heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Het Kröller-Müller Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Publicatieformulier ANBI

Download publicatieformulier ANBI 2021

Statutaire naam

Stichting Kröller-Müller Museum (voorheen Rijksmuseum Kröller-Müller)
Inschrijfnummer Handelsregister: 41151198
RSIN/fiscaal nummer: 002975385

Contactgegevens

Stichting Kröller-Müller Museum
Postbus 1 6730 AA Otterlo
T 0318 591241
F 0318 591515
E info@krollermuller.nl
W www.krollermuller.nl

Doelstelling van de organisatie, zoals beschreven in de statuten:

1. De stichting heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Kröller-Müller Museum
2. Het Kröller-Müller Museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
De stichting tracht haar doel verder te bereiken door:
a. het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden en verbeteren van verzamelingen op het gebied van beeldende kunst, en wel in het bijzonder van:
-de verzameling van het echtpaar Kröller-Müller
-de internationale beeldhouwkunst van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw en
-de internationale hedendaagse kunst
b. het in zijn onderlinge samenhang tentoonstellen van delen van de collectie
c. het documenteren en wetenschappelijk onderzoeken van deze collectie en het publiceren over deze collectie
d. al hetgeen te verrichten hetgeen overigens tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig, nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn.
4. De stichting wordt mede geacht te werken in de geest van haar oprichters en het doel dat hen voor ogen stond: het scheppen en in stand houden van een monument, hetwelk een beeld geeft van de geestesinrichting van de huidige tijd, zulks tot nut en genot der gemeenschap.
5. Ter bereiking van haar doel kan de stichting in relatie treden met organisaties in binnen-en buitenland die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven.
6. De stichting is niet gericht op het maken van winst.

Bestuur en toezicht

Het bestuur bestaat uit twee bestuurders, die samen de directie vormen. Benno Tempel, algemeen directeur en Frits de Vogel, zakelijk directeur. De toezichthoudende functie ligt bij de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van het museum bestaat nu uit de volgende personen: Herman Dijkhuizen (voorzitter), Thessa Menssen, Henriette Bast, Eric Mackay, Manfred Sellink, Melvin Brand Flu.

Beloningsbeleid bestuur

De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder vast. Deze krijgt een bezoldiging, die op basis van de Wet Openbaarmaking Uit Publieke Middelen Gefinancierde Topinkomens specifiek gemeld wordt in het bestuursverslag.

Beloning bestuur en raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning van hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden).

Beloningsbeleid personeel

De beloning van medewerkers van het Kröller-Müller Museum vindt plaats conform de salarisschalen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea. Op 12 december 2018 zijn de partijen het eens geworden over de verlenging van de Museum CAO 2016-2018 tot 1 oktober 2020. De looptijd van de Museum CAO is van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2020. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaaroverzicht. Ga naar jaarrapport 2022.

Inzage in de financiële huishouding

De financiële verslaglegging is gepubliceerd in de jaarrekening en het jaaroverzicht.